סימניות

משחק 1010 תוצלפמ קולב באינטרנט

                                  Block Monsters 1010 קחשמ

1010 תוצלפמ קולב

Block Monsters 1010

.Leonidovich Pajitnov ייסכלא עודי קחשמ חתפמ וישכעו תוצעומה תנכות סדנהמ םע השגי .קחשמה pentamino חקלנ התמקה לש ןויערה .הלש הירוטסיהה ךרואל וראשנ ךכו דואמ םיטושפ םה קחשמה לש תירוקמה הסרגה לש םיאנת .תוהובג תוצבשמ 20- ו בחור הדש לדוג לע םיעוביר 10 :דואמ םיטושפ םה תיסלקה סירטט .םיעוביר תובכרומ תורוצו םינוש םילדגב תויומד לפונ הז יביטרוגיפ עיבג .םיחוור אלל ףיצר הדש גישהל ידכ תויומדה תא םקמל ךירצ ןקחשה .םתליפנ תא ץיאהל ידכ - רחבנ יוצרה םוקימה רשאכו ,תונפל רשפא הז ןותנב .ןקחש בושחל ןמזה תא התיחפמ רשא ,תולפונ תורוצ לש תוריהמה תא ריבגמ קחשמה לש ותרי .יסאלק סירטט לש ןיינע לוכה הז ?1010 קולב תוצלפמ קחשמב ונל שי המ .תונוש תורוצבו םינוש םיעבצב תורוצ ןתוא ןה ירוקמה קחשמהמ וראשנ ובש הנוש הז סירט .הרוש לכ רובע תודוקנ רשע ןקחשה ורסוי - ןיטולחל םיאלמ םה יכ םיווקה וירחאלש ,שרג .תוכיתחה תא בבוסל לוכי אל התאו ,ריוואב יולת ראשנו הקיסאלקה הטמל לפונ וניא םיוו .10 דע 10- ו 20 דע 10 אוה לדוגה ותואב הדש שי .תוילע רובעל ידכ שרדנה תודוקנה רפסמ תא המר לכ םע .םיישילשה 80 תאו ,50 שי ינשה ,תודוקנ 30 עיקבהל ךירצ התא קחשמה לש הנושארה המרה .תוקד יצחו םיינש אוהש ומכ רתונ 1010 תצלפמ לש רבעמה תא םוסחל ידכ תחא הנועבו תעב .שדחמ ליחתהל ךירצ התא המרה רסמו רמגיי קחשמה - תודוקנ לש הנוכנה תומכה תא ףוסאל .םוכיסל זא .שרגמה לע תוכיתחה בוביסו םיענ לבגומ ןמזה תרגסמ ךותל סנכנ ןקחשה ובש סירטט הנוש .ןמז לש הבוצק הפוקתל וצקוהש תודוקנ בלתשהל לופיטו בוטה potreniruetes ןויגיה םג .עגמ ינופלט ךמות אוהש יפכ ,ןופלטהמ קחשמה תא קחשל לוכי התא ,דיב דיינ בשחמ וא בש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more