סימניות

משחק יטקראה לורט רפוס תואקתפרה באינטרנט

                                  Super Troll Arctic Adventures קחשמ

יטקראה לורט רפוס תואקתפרה (Super Troll Arctic Adventures):

.רתתסהלו תיבחה תא שדחל עבטמ םעפ קורי רוע לש רוצייה ןעמל ןכסל םינכומו בהז ומכ ם .ךרדל ,רק יטקרא לש םיששוח םניאו יטקראה רוזאב לצונמ תונודקיפ שיש עמש רוביגה .לורטה דחפמ ארונ אוהש ,ופע תויקנע תוערצהו םיעשרה םיבלכה ידי לע רמשנ רצואה יכ , .םיבירי ץצורתמו ףעה םע שגפיהל אל לבא ,דצ בבותסהל ,הציפק
" "