סימניות

משחק יסאלק קאפ באינטרנט

                                  Classic Pac קחשמ

יסאלק קאפ

Classic Pac

.ןיינעמ דואמ היה תחאה הנועבו תעב ךא ,תירוקמהו תוטשפב םע םינקחשה לכ תא קדהלו הל .תוריל ךירצ היה אל רשא ,קחשמ ,ןושארה דייקרא רנא'זה אל םא םינושארה דחא אוהו ,דח .1980- ב ררחושו ,Namco תינפיה הרבחה לש חותיפה אוה - ןמקפ קחשמ .היהשכ תרתונ ותוהמב - שגרמ הזה קחשמה תא הנשמ היה אל לבא ,םיבר םירופישו םייוניש .Pac -Man ו ,ךסחנ אל הזה עוריאה ,םיבשחמל תולוסנוק ינומה ריבעהל ןמזה עיגה רשאכ .םייטפוא םיקסיד וא תולוסנוק ירירבש תוינסחמ תאשל םיכירצ אל םה יכ ,םוצע ןורתי הי .SWF ץבוק תדרוה רחאל ,בשחמה לע שממ קחשמ קחשל לוכי טנרטניאל השיג רדעיהב לבא .תירוקמה הלילעה המיהדמ הקיפרג םע קחשמה תא וכפהו המידק דחא דעצ היגולונכטה ,םויה .HTML5 םשב םיה איה הבש היגולונכטה .Pac -Man קחשמ הררחוש שדחמ וז היגולונכט לע HTML5 יקחשמ לש תוירלופופה םע .םהמ דחא לכ לע ךלוהו לדג ישוק םע תומר 10 רובע םיהדמ ףדרמ םג ומכ ,םיצחה לש לק ל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more