סימניות

משחק Crazy רנאר באינטרנט

                                  Crazy Runner קחשמ

Crazy רנאר (Crazy Runner ):

.תועסונ תוינוכמ ובש ןאוס שיבכ ךרד ץורל ףרוטמ הנוש ןוצר ריבסמ אל הז ןיבמ אל תמא .םילושכמ לעמ ץופקל ןמזה ול היהש ךכ ,רבכעה םע הציחל ידי לע עיצפמ ולש שפוטמה שאר .ץפנ טוח לא שאב םיוסמ הנכסהו ,םיקורז םירחא םיצפחו שיבכה לע תוינוכמ ףסונב .ץוציפה רוזאל סנכנ הז םא ,רפא לש ללמוא ץמוק ראשיי אוה
" "