סימניות

משחק ץע רנאר באינטרנט

                                  Lumber Runner קחשמ

ץע רנאר (Lumber Runner ):

.תושק תואב תוקידבה יכ ,עויס ברסל אל יכ םא ,םיקזחו םימכח םמצע תא םיאצומ ונירובי .הנימי / הלאמש ץחה לש םוקימה תא םיאתהל התאו ,םוקמה לע רהמ ץורל םא ירשפא הז ,הפ .המרה תא םילשהל ידכ שורדה ןמזה תא רומש
" "