סימניות

משחק שפחתהל לוד Hipster סירט באינטרנט

                                  Tris Hipster Doll Dress Up קחשמ

שפחתהל לוד Hipster סירט (Tris Hipster Doll Dress Up ):

.סירט הנפואה הז ,תורענל הזה לודגה קחשמה לש תישארה תומדה .םייתנפוא םיקיטובב תולתל לוכי אוהו םוי רובע והשמ םישדח םידגב תשפחמ דימת איה .שנרב ידגב תונח הארו בוחרב םיכלוה קר אוה םעפה .תיתימא הבהא םירטספיה יכ לכה הב שי .הזה ןונגסה רבעל ודי תא תוסנל טילחה ונלש יפויה .הלש רטספיה תשובלת רוחבל יל רוזע
" "