סימניות

משחק םיצח לש םשג באינטרנט

                                  Rain of Arrows קחשמ

םיצח לש םשג (Rain of Arrows ):

.יביסמ ירי העגפנ הנטק הדיחי .ףיצרה דיל דמוע תועצמאב ,םהמ ריתסהל תלוכיה תא שי רוביגה לבא ,ורבעל רשייה סוטל .םידח םיצח ענמיהלו םהילע רובעל ןמז ,תוזירז שמתשה .רהמ וררופתי םיזגפ רתוי ,ראשנ התא דוע .ותומי תרחא ,תעבוק היינש לכ ובש ,ץופקל לומ טטושל םניאו םילפונ םה הפיא בטיה לכת
" "