סימניות

משחק ללכה תבוטל :םילביד באינטרנט

                                  Dibbles: For the Greater Good קחשמ

ללכה תבוטל :םילביד (Dibbles: For the Greater Good):

.דועו דועו וסרתיו ולפיי אל ןכמ רחאלש תוצלפמהש ךכ רשג תושעל ןכיה !םכתא םמעשי אלו תקתרמ היצמינאב הוולמ קחשמה
" "