סימניות

משחק בלוקי קרב באינטרנט

                                  Big Blocks Battle קחשמ

בלוקי קרב (Big Blocks Battle):

.הלש רתויב לודגה םודא חתות רובע םיעילק וכפהי םה ,תוריל םינכומ םיקולבה לע המחלמ .תוריהזב הרטמה ךכ ,םינטק םירודכ אוה אבצה לבא ,המבהמ ינבא לכ תא קופדל ,םירודכה
" "