סימניות

משחק העברה חופשיה באינטרנט

                                  Freegear קחשמ

העברה חופשיה (Freegear):

.הקירמא ומכ הנידמ לש םינוש םילולסמב םיצורימב ףתתשהל םכתא םינימזמ .קחשמב םיבצמ רפסמ םנשי .ךלש הריירקבו דבל ץורמ התא ובש ישפוח ץורמ הז .םירחא םינקחש םע דחי רינרוטב ףתתשהל ולכות ןורחאה בצמב .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב םיוסמ לולסמב עוסנל םכילע .םיליגר םיבשות לש הרובחתו םילושכמב ולקתת םככרדב .הלא םיצפח םע תויושגנתה עונמל ךכו שיבכב הפיקע ינורמת עצבל ךלש בכ .שיבכהמ ןתוא קורזלו ךלש םיביריה לש תוינוכמב בבותסהל לוכי התא
" "