סימניות

משחק חנית העולם באינטרנט

                                  Parking space קחשמ

חנית העולם (Parking space):

.תולובג םע תושגנתמ אל וז דצל וז תודמוע תוינוכמ לכ תוכהל ילבמ ,הינחה שרגמב ךמצע .הגיהנה תונמוימ סא תא לבק .הנימז הניא הינחה לכו ,רתוי השק ךופהי המישמה המר לכ םע .םיציח - לוהינ
" "