סימניות

משחק X פרוק באינטרנט

                                  X Corp קחשמ

X פרוק (X Corp):

.לופונומ תויהלו רשפאה לככ קושה תא תוסכל ידכ חויט יתוריש ,רוצייה יגוס לכב טעמכ .תויקוח יתלב תויוליעפב םיקסוע אל םהש אדוול ידכ תעל תעמ םיקדבנ םה ןכלו ,תוינרקס .דושח םוקמב תויפוצ לע ךלוה - פרוק X קחשמב ונלש רוביגה .םיקרח לע םייקוח יתלב םייוסינב יאשחב תקסוע תורבחה תחא יכ רסמנ .סרהיהל ךירצ רשא ,קנע תופפועמ תוישופיח שוגפל ךרטצת תומדה .תומי ומצע רוביגה ,תרחא .תוהובג תוילע רבגתהל ןוליס לימרת שמתשהל לוכי אוה ,לודג חטש קודבל רוחבה הרזע
" "