סימניות

משחק 2 ה' גנינ הלועפ באינטרנט

                                  Ninja Action 2 קחשמ

2 ה' גנינ הלועפ (Ninja Action 2):

.םהלש רדסה שאר ידי לע םהל םידקפומ רשא תונושה תומישמה תא עצבל ץימא ה 'גנינה המח .םינוש םינבמל שגרומ יתלב ןפואב רודחל ךרטצי ונלש רוביגה ,םויה .תוריקה לע ספטי ונלש יפוא ,ללכ ךרדב םירוגס םירעו תוריט לש םירעשה הלילב זאמ .ריקה ךרואל לעפי ונלש רוביגה םידחוימ םידוביע שבול .תודוכלמו םינוש םילושכמ ויהי הכרדב .ידגנה ריקה לא הציר לע ץופקי ונלש ה'גנינה ןכמ רחאלו ךסמה לע ץוחלל ךרטצת םהילא .םיניינבל סנכיי אוה זא
" "