סימניות

משחק גנו'גהמ בתכמ באינטרנט

                                  Letter Mahjong קחשמ

גנו'גהמ בתכמ (Letter Mahjong):

.תיניס Mahjong תדיח רותפנ וב Letter Mahjong תא םיגיצמ ונא םילזאפ .תיב-ףלאה תויתואב ךרעב הז .תיב-ףלאה לש תונוש תויתוא ולחוי םהילעש קחשמ יעטק הארת קחשמה הדש .תונוש תוירטמואיג תורוצ רוציל םילוכיו םימרענ םה .םיהז םיטקייבוא ינש אוצמלו קחשמה הדש תא בטיה ןוחבל םכילע היהי .רבכעה תרזעב םהילע וצחל ,םתאצמש רחאל .ךסמהמ ומלעיי םהו םתוא רחוב התא וז ךרדב .קחשמה הדש לכ תא תוקנל איה וז ךרדב ךלש המישמה
" "