סימניות

משחק FRVR הרעמ באינטרנט

                                  Cave FRVR קחשמ

FRVR הרעמ (Cave FRVR):

.םתוא תרקחמו היסקלגב םינוש תכל יבכוכ ךרד עסונש רקוח אוה םי' ג .קומע עקש וילע אצמו דחא תכל בכוכ לע תחנ וליאכ .רוקחלו וכותל תדרל טילחה אוה .קחשמה FRVR הרעמב ותוא סייט ונחנאו ,דחוימ סוטמב שמתשי אוה ,תאז תושעל ידכ .ביבסמ סוטל םיכירצ ונחנאש םילושכמ הברה םישגופ ונא ,לולח לש תיתחתל םידרוי .דבאת ונחנאו ץוציפ היהי ,םתיא םישגנתמ םה רשאכ ,לכה ירחא .םיפסונ םיסונוב ךל תתל םילוכיש םירחא םיישומיש םיטירפו םינוש םיבאשמ ףוסאל םיכיר
" "