סימניות

משחק הייבוק באינטרנט

                                  Cube City Wars קחשמ

הייבוק (Cube City Wars):

.בוחרב תויפונכה תחאב אוה הלודג ריעב יח םי' ג .דחא ברק הדשל הכפה ריעה לכ וישכעו םיגלפה ןיב ךוסכס היה םעפ .הלא תויפונכ תומחלמ קלח תחקל ונלש רוביגל רוזענ ונא ,תומחלמ יטיס תייבוק קחשמב ם .םינגדו חדקא םע םישומח היהי תיבהמ אצוי ונלש תומדה .ביבסמ לכתסהל תוריהזב ריעה תובוחרב עונל ךרוצ היהי ולש תועונתב טלוש התא .סיבהל ידכ שאב חותפלו וילא ברקתהל ,ביואה תא הארש רחאל .םיביוא גורהל רהמ תוארלו תוריל הסנ .םתוא ףוסאל ,ביריהמ םילפונ םיצפח םא
" "