סימניות

משחק Shot שבד באינטרנט

                                  Honey Shot קחשמ

Shot שבד

Honey Shot

.אנייבוג שבד תאשל רוזעלו קחשמה שבד Shot סנכיהל ,תוגאדמ הקספה תחקל ףיכ תצק תושע .לפס הז לבא ,ינחירה שבדה עיגה ונלש יפואה ןוגכ ,םיבנג ,םירהב םהלש תורווכה וביצה .ןמרדייפס ,קראטס ינוט ןמ ןורייא ,Green Lantern לש הרוצב תויהל הצורו םירוביג לע .הבוג לכל בודה םירהלו חטשמ לכל דמציהל לוכי רשא ,לבחה תא טלופ ,הפפכה תא - דחוימ .בוהא גונעת לבקל ידכ ,קחשמה שבד רודכ לש עלסה יפדממ ספטל ול רוזעי הז ,המכ םייאר .ךלש ןורשכה ךוסחל קר םילוכי ונממ םירובדה לבא ,רפוס סנרפמ שבד ךפה אוה וישכעו ,ב .ולש קותמה קיבדה קוניפה םע םתוא רדבל םיכלוה אל םייורק אל םיחרוא םיבהוא אל םיקר .ורבעי םה תובורק םיתעל ,רתויב בורקה יאה לא םידמצנו ,קזח לבח רצייל .הז םע שגנתהל אל ידכ ,ןמזה תא רוחבלו תוכחל שדחמ הרובד האור התא םא .שבד לש בהז תופיט ףוסא .קחשמב םישדח תומוקמ תולגלו תונתמ לבקל תכלל ,תבהבהמ למס תינסכא האור התא םא .קותמ ףסוא רומשלו ןימז לכ רחב .הנהמו לק - שבד Shot קחשמ .לזרב תופפכ לש לבחה תא קורזל ,וב עגפו םימיענ אל םישגפמ עונמל ידכ ןפוד אצויו תא .רתוי תוינחיר תופיט ןויצו הובג ספטל לותחה רוזעל הסנ .יונפ ןמז ךל היהי םש חונ שיגרמ התא הפיא קחשל ,ךלש בוהאה קחשמה תא קחשל ידכ תיבב .הקיחצמ הלילע תוינועבצ הקיפרג ןיהת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more