סימניות

משחק שאלפ ויתואקתפרה באינטרנט

                                  The Flash Adventures קחשמ

שאלפ ויתואקתפרה

The Flash Adventures

.ןיינעמ יוליב טלחהב אצמת ,קחשמל סנכיהל ,הלימה איה תרתוכב תוארל וססהת לא זא ,הר .תועשעשמ תויומדו ימניד רופיס ,תוניינעמ תויוחתפתה הפצמ םג התא שאלפ ויתואקתפרה ו .םסרופמ תויהל קקותשמ ,ץימאו ריעצ םחול - רוביגה .םחליהל וניאו םירחוסש תודידיו םולשה ינכש התוא תפקומ הנידמה ,המחלמ התייה אל םינ .םינמאו םירחוס ברקב תושעל המ ןיא ,חצנלו םחליהל ,םיללעמ עצבל הצורש תומד .תויחל תוצלפמ ובש ץראב תורעיהו םיה ינפ לע ךורא עסמל תאצל טילחה רוביג .תח אלל םחולכ ומצע תא תוארהלו םיביוא הברה אצמי אוה םש .ןכוסמ לויטל ןנוכתהלו שאלפ ויתואקתפרה קחשל .ריוואהמ לבא עקרקהמ קר אל הפקתהל תוכחל ,בל תמושת תא ליפכהל ךירצ התא תוצלפמ לש .עגריי תוריהמב הזו ,תצלפמה יבג לע ץופקל לק קיפסמ הז - תחא המחנ .קרב םע טורח תועבטמו םיבכוכ ףוסאל ,תומרופטלפ לע ץופקל ,המידק רבעה .העיסנ םע םייתסמ קחשמה ,דובא לכה םא ,ןטק שולש ץימא בל .םוקמ לכב םתוא ponastavili תודוכלמ לש ןווגמ תובהוא תוצלפמ ,תוציפקה םע רהזיהל , .ריאשהלו רקנל ,דח רועישב םיתחפומ םה ,תולודג רופיצ רהזיהל ,םהילא ברקתהל אל ףידע .הלש הייפיצב וא הרובחתב קחשלו שיבכה לע םתוא תחקל לוכי התאש ךכ ,יראלולס רישכמ ל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more