סימניות

משחק Wothan ירברבה באינטרנט

                                  Wothan The Barbarian קחשמ

Wothan ירברבה

Wothan The Barbarian

.Vorzan םשב תומדה רובע הלצהה תמישמ תא עצבל התא ובש ,ירברב Wothan קחשל םכתא םינ .םחליהל םיעדויש םיצימאו םיקזח םימחול םה ימ םירברבה טבשמ היה אוה .העפשהו הבחרהה ללכ רובע רתוי חצנל וא ,םתמדא לע ןגהל ןמז לכ םיטבש תדדומתמ ,םייח .ורבחל דחוימ ץמואו חוכ ,תלוביס הנוש אוה ,ןפוד אצוי םחול - ןבייר .ותיילמפו לש הדיגב תמרוע ,תובנגתה לגוסמ אוה דחא ומולח תא דוכלל ידכ םיבר םיביוא .באוכו ךורא תוומל ןודינ ,לובכו קוניצב ךלשוה לודגה שיאה .ץורל ןנוכתהו הלעמל ריקהמ תרשרש ףטח ריסאכ רהוסה תיב לש תותלדה תא רוגסל תולע יר .תוריחל הליבומה הרהנמל עיגהל ידכ הטמו הלעמ אל ליבשה WOT תודרוי תובר ןבא תוגרדמ לע רבגתהל החלצהב ךל תירברבה תירברבה הרזעה תא רשאמ ק .םילושכמ םע לבא ,חורבל לק אל הז .הדיריה תא ץיאהל םיעלס ךותחל רשפאת איה ,דבכ שיטפ סופתל לכות ינשה רוחבה לע ,תוא .םימויאו םילושכמ לש התעפוה תא ידיימ הנעמ ךרטצת .הלאמש וא הנימי :תוציפק לש ןוויכה תא רוחבל ידכ םיצחה ישקמב להנ .תניינעמ תומד תאו ,הנהמ קחשמ םע ףיכ ןמז תולבלו תיליצא המישמ עצבל ךל ירברבה Wot .ןוסיח ירירש רוחב לש וייחב יולת ךלש תונמוימו ןורשכה לע יכ תעדל בוט ,המשנה ינב .םילסקיפ םיבכרומ םניא ,רורבו רורב לכה רשאכ דמחנ הז ,םינקחשה תא תוצרל היהי הרור .ןפדפד תפלחה וא תופסונ תונכות תנקתה לע בושחל ילב ,רישכמ לכ לע קחשל תונמדזהה תא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more