סימניות

משחק Stickman םחול Epic Battle באינטרנט

                                  Stickman Fighter Epic Battle קחשמ

Stickman םחול Epic Battle (Stickman Fighter Epic Battle ):

.חטשה תא סלכאל ידכ םירוחשה תולקמה תא דימשהל םיצור םה ,םיינועבצ םישנא תנכש ףקתו .םהלשמ קשנ ביואה תשלוח הבר תויחמומב רזענ ,ןימיהו לאמשה לע הפקתהה תא ףודהל ידכ .םלש םע לש לרוג יולת הז ,תוריהמב לועפל בייח התא לבא ,ךל רוזעי רבכעה
" "