סימניות

משחק קראפ ואוב באינטרנט

                                  Lets Park קחשמ

קראפ ואוב (Lets Park ):

.הלש העונתה לע האלמ הטילש םהל שיו תינוכמב גוהנל ךלש תלוכיה תא תוארהל תניוצמ ךר .עגמ ךסמ רישכמב קחשמ התא םא רבגמ ומכ עבצאה וא םיצחה ישקמ תא עצבל ,לגוסמ התאש ת .ינמזה רתאב דחי דמוע ,םיליבגמה םיטקייבואה תא זיזהל אל הסנמ ,םינבלה תינוויכ םיצ
" "