סימניות

משחק הדנפ ןמוש באינטרנט

                                  Fat Panda קחשמ

הדנפ ןמוש (Fat Panda ):

.םיעצפ לש הרובח התייה אלו תכלל השק ךפה אוהש ךכ ןימשהל ירט קורי קובמב םע ןמז לכ .היזרה תושעל ןמזה עיגה ,בוט אל אוה .לובניפ המודב ,רוטלומיס בודה חלש .םיקוניפה עיגהל לוכיו הטמלו הלעמל ץפק אוה זא ,תורוביגה ץע תורוק לש ןבשיב הטיעב .קובמב ילועבג עיגהל רוביגה םא ,תרבעומ המרה ,םיכראומה םירותפכה רבעב ךלש דליה תל
" "