סימניות

משחק Vose! ילש תינוכמה באינטרנט

                                  Vose! My Car קחשמ

Vose! ילש תינוכמה (Vose! My Car ):

.רונתב םיחופת םע יולצ תויהל - ארונ ףוס ינפב דמוע אוה ,porosёnochka הימ ןטק קונ .שיבכה תא ןקתל ןמז לכ איה םש ,ריעה בוחרב קונית תנוכמו ריזח יעזג תפטחנ הדלי .שיבכ ימוסחמו םינבא תרוצב םילגעמ םילושכמ ,תינוכמה לע רבכעה לע הציחל ידי לע .יפואה יח לש יולת ךלש תוזירזה מ
" "