סימניות

משחק Gingerman הלצה באינטרנט

                                  Gingerman Rescue קחשמ

Gingerman הלצה (Gingerman Rescue ):

.קותמה םלועה לע הכילה ידי לע בצמה תא לצנל טילחהו החפשמ יבורק םע הבחרב ליבגנז ר .םוחה רוביגה תא סורהל וסני תוריהי סניפאמ תוגוע ,ותוא שוגפל םיצור םלוכ אל ,דומח .יפוסה בלשל עיגהל החטבב םיקתממ ףוסאל ,הפקתהה תא ףודהל ידכ םיספ יקתממ תולקמ םע
" "