סימניות

משחק תוילע באינטרנט

                                  Aliot קחשמ

תוילע (Aliot ):

.חמוצהו יחה תא ריכהל ,עקרק תומיגד תחקל ,בצמה תא טואקסה ידכ קחורמ בכוכ סט טואנו .ץראה רודכ לש ףדמה ייח ךרוא תא עובקל ידכ יחרכה הז .םיאתמ שפחלו שדח םוקימל רובעל םיצור םיבשותה תאו ,םיבאשמ הלכמו ,עיגה רוביגה ובש .תעלות ךופהל לוכי רצה םיחתפ יפוא לע רבגתהל תנמ לע ,תומרופטלפ לע הציפקהו םיליבש
" "