סימניות

משחק יל'ג תויפוקש באינטרנט

                                  Jelly Slide קחשמ

יל'ג תויפוקש (Jelly Slide ):

.הקתפרה לש ןילנרדאה תא שיגרהלו בהז יבכוכ המכ ףוסאל יאמצע תידעלבה עסמל תכללו הח .םימשה ינבאמ הליפנמ דחפו הקינאפה תא הווחי אוהש הפיצ אל ןכסמה שיאה .םיבכוכה תא סופתל רבכעהו םיצח זחואו ,םיעלס ופע קמחתהל תומדה תרזע
" "