סימניות

משחק Axe Vs תוריפ באינטרנט

                                  Axe Vs Fruits קחשמ

Axe Vs תוריפ (Axe Vs Fruits ):

.תורפו םילודג םינולמ הנייהת תורטמה ,לעופב ףיכ תלטה ןזרג שי .םיינשל לשבה ירפה םיצצוקו םיציפקמ .דע הנפרשית ורבצש תודוקנה תאו ,קחשמה תליחתב ךל ריזחת קר הלקתה ,רבכעה םע ןזרגה .זירז התא ךיא תוארל ואוב
" "