סימניות

משחק ףש תציפק באינטרנט

                                  Chef jump קחשמ

ףש תציפק (Chef jump ):

.םיבוט םייופכ לשבל דמלל טילחהו דרמ ם"וכסו ,תוחלצו תופכ ,תוגלזמ ,םיניכס ,תותבחמ .דח בהל םע השיגפ תוענמיה ,ןמזב ץפק אוה זא ,ולש ודי תא ץחול ,ןכסמה שיאה תא ליצה
" "