סימניות

משחק Tease עבצ באינטרנט

                                  Color Tease קחשמ

Tease עבצ (Color Tease ):

.בשחמ רבכע לש ותושרב ןמוימו םכח התא המכ וקדב .םילפונ םירודכ לש יברמה רפסמה תא ףוסאל ידכ עבצב גוזה תועבט תרזע .לוגע ץפח תעיבצ םע דחא הנקב עבצ רזגמל רבכעה לע הציחל ידי תעבט בוביס ידי לע ותו .רמגנ קחשמה - תחא תועט ,תודוקנ רתוי עולקל וסנ
" "