סימניות

משחק לעפמב היגרנא ירוט באינטרנט

                                  Tori Energy Factory קחשמ

לעפמב היגרנא ירוט (Tori Energy Factory ):

.תינוציח הרקב שרוד הז לבא ,יטנגילטניא טובור - ירוט .ריעה רובע למשח רוציי ןתמ ,חוכה תנחת לע דובעל ודיפקת םא .רצקל םורגל יושע רשא ,בוהצ םע תושגנתהמ ענמיהל הלוחכה שמשה תא ץימחי ול רוזעל ,ת .עבצאה תא ףילחי אוה ,ךסמב עגונ התא םא ,רבכעב טולשל
" "