סימניות

משחק Ztype באינטרנט

                                  Ztype קחשמ

Ztype (Ztype ):

.םכלש היסקלגה רודחל רז ץוחבמ ןתמ ,םיחותפ םיחטש patruliruete תיללחב גוס Z בחרמ .טישה ילכ לש םשה לש הנימא הנגהה הוולמ בובז ויתוניפס ,ןרתח םכח ביוא םע שגפיהל ל .תולקב ביואה תא סורהל לוכי התא תרסומ הנגהה ,היוצרה הלימה תא תדלקמה לע דילקמ הת
" "