סימניות

משחק 2 טסיווט טסקט באינטרנט

                                  Text Twist 2 קחשמ

2 טסיווט טסקט (Text Twist 2 ):

.םש ךלש םילימה רצוא תאו רכיכה שמתשהל םיניינועמה םינקחש ,םרפסמ ריבגמו םהלש םידה .יוצרה ןורתפה תא לבקתש דע תומוקמ המכב תויומדה תא תונשל ,הגיצה הלימה לש תויתואה .ןויסינו תודוקנ ףוסאל .םכחה עוצעצה תונהיל ,רבכעה םע ךשמה
" "