סימניות
םילימ יקחשמ

םילימ יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
םילימ יקחשמ

.םיימשל ותוא הלעיו ךלש םילימה רצואל ףיסוי ,ךלש הבישחהו חומה לע ה .רתויב םיבוטהו םיינכדעה םילימה יקחשמ תא ואצמת דימת ונלש רתאב .םוי לכ רחבמה תא שדחל םילדתשמ ונא

.ןפוד יאצוי םניא םיקחשמו .ךלש םידליל קר ליעוי רודיבה לכש חוטב תויהל לוכי התאו הדיפקב רחבנ .וב ךבתסהל לקש ,קחשמה לש תוטשפה איה תידוחיי הנוכת .רתוי רהמ חתפתהל םידליל רשפאתש ,הגרדהב הלוע ישוק תמר ןכ ומכ

.תויורשפא הברה שי .וזה הלאשה תא ןיבהל הסננ ואוב םילימ יקחשמ

.םיזמר ילב וא םע םתוא אוצמל איה ךלש המישמה .ןהלש תובושתה תא הב םושרל םיכירצ םתאש תולאש הדיצלו תבלטצמ תודיח .ישוק תומר תויהל תולוכי רתוי תינרדומ תונשרפל .התוא בותכלו הבושתה תא שחנל איה ךלש המישמה ,הלאשה תאו הלימב תוית .םיזמרב שמתשהל לוכי התא .ךלש תורזה תופשה תא רפש טושפ וא ,םיאיש עבקו ריהמ םילימ שוחינ ,טנ

.םלועה לש ינשה דצב םדאב תורחתהלו ךילע םיבוהאה םילזאפה םע ךלש יאנ .תוריהמ לע תויתוא יפל הלימ ביכרהל ,המגודל .חצנמ םיבוביס 5-ב רתויב תוכוראה םילימה תא ףסואש ימ .םילימ יולימ תודיח לש תוריהמה לע םילימ הפוריאמ רבח םע שפח וא .Gardenscapes -ב תומר רובעל דחיו ןיינע לש ןטק ןודעומ רוציל וליפא !ישומיש הז ,בושח יכהו ,תויפוסניא ןה תויורשפאה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more