סימניות

משחק תואקתפרה םיקטצאה באינטרנט

                                  Aztec Adventure קחשמ

תואקתפרה םיקטצאה (Aztec Adventure ):

.םירצמלועסנש ואצמ םהשהשדח תיעקרק תת הרעמרוקחל הסנמ הפיה ורזוע גולואיכרא םע סנו .תידוס תיתחת תבכרלועיגה םה זאו- םיקטצאה ידי לע רתסומ רחא רשוע שפחל וטילחה םהום .םיקיתע םימחול ידי לע ורגא תורצואה תא אוצמלוןכוסמ יעקרק-תת ןורדסמל תאצל יראה ו !לועפל חטבומ קר התא תשגרמ הקתפרה
" "