סימניות

משחק ןיס תא הלג באינטרנט

                                  Discover China קחשמ

ןיס תא הלג (Discover China):

.הקספה תחקל תטלחהו םניח עגר ךל היה ,הדובעה םוי עצמאב .דבוע ןפואב ןנווכל שדחמ תצק ששואתהל ךל רוזעל ולכוי םיילאוטקלטניא םיקחשמ .קחשמה ךלהמב וגצויש תורחא תומישמו םילדבה רחא שופיחב קחשמה חטשמ תא וחק .ראשהמ תונהילו עגריהל וסנ
" "