סימניות

משחק הללוסה תא אלמ באינטרנט

                                  Fill the battery קחשמ

הללוסה תא אלמ (Fill the battery):

.םייטקפמוק וכפה םהשכ וטשפ ףאו הברה ונתשה תושונאה ייח ,ןוסחאה תול .םוימויה ייחבו תוישונאה תויוליעפה לכב ,םוקמ לכב תוללוסב םישמתשמ .תנעטנ הללוס םג ול שי ,םירישכמהמ דחא לכל וא םכלש ןופטראמסל תוחפל .הללוסה יולימ קחשמב השעתש המ הזו ,תעל תעמ ותוא ןיעטהל ךירצש אוה .הללוסל הניעטה ןרק תא תונפהל אוה רגתאה .ןרק םיררחשמ םה ,רישכמה תא ףחוד התא .הללוסה תא אלמ .יוצרה ןוויכב הרוקה תא ופקשיש תונוש תורוצ בבוסל ך
" "