סימניות

משחק הדיבכה תצירפ :קרס באינטרנט

                                  IDLE: Gravity Breakout קחשמ

הדיבכה תצירפ :קרס

IDLE: Gravity Breakout

.םימו ריווא ומכ ,ונמויק סיסב אוה הכישמה חוכ .תוארנ ןניא ןהיתודונתש ,םימיוסמ תולובגב תרמשנ ותמר .יתימא ןוסא היהי הז ,רפות הדיבכה תמרו שבתשי והשמ םא ,תאז םע .תוציחלב םתוא ודימשתו ,הדיבכה חוכ ירודכב ומחלית ךכ םשלו ,הזכ רבד .םימלענ םהש דע םירודכה לע ץחל .לדגי ךלש םיקילקה רועיש ,האלמ הנותחתה תינולחב הרושה לכ רשאכ .ףסכ קיפסמ ךל שי םא םיגורדש תונקל םג לוכי התא .רפשל לוכי התא המ ןימי דצבו ,הנוילעה תילאמשה הניפב םהלש רפסמה תא .םילודג וציצפיש םינטק םירודכ - םירזוע םכל ויהי היצזינרדומהמ האצו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more