סימניות
ץוחלל םיקחשמ ןמז

ץוחלל םיקחשמ ןמז

."Play" רותפכ רחא שופיחב ףקומ רשא לש םיקחשמב ,ץוחלל ןמז םניח םינ .התוחכונב תומישמה תא םילשהל ךילע ,החלצהב קחשל ידכ ,התאו ,םילימבו .ןוכנה ןוויכב םהלש רדסה יוניש ,םילימב תויתואה תא שדחמ רדסל ידכ ת .דבלב תיגול הבישחל תורושק תומישמה ראש .רקיה למסל ךופהל יאדווב םיוסמ בולישו ,זוזל םתוא חירכמ התא ,םיטיר .םיעוצעצה תרדסמ דחא לכב תומר המכ ךל שי ,ךכ םשל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ץוחלל ןמזה עיגה לפי קטגוריה:

Games לש פוקסודילק :ץוחלל ןמז puzzles

.תוטלחה לבקלו הנקסמל עיגהל ,חתנל ,ףקשל תלוכיה תא שרוד הז .םינוויכ םהלשמ םיביתנ םהמ דחא לכ רובע .רתוי דוע זוזל הצור אל ,וב בשייתהל םמצעל חונ םוקמ םיאצומ םקלח .םיעדונ אל םיקפואל ןהירחא בוקעל ידכ רתוי תובכרומו תושדח םיכרד תש

.הלילעה לקתיתש תויעבה לכל ןורתפ אוצמלו ,ץוחלל ןמזה קחשמה לע לכתס

.הקינאפל סנכיהל הביס אל הז לבא ,תילגנא אוה םתיא הדובעה תא ךבוסמ .ירותסמ ךכ לכ הארנ אל ראשה לכ זאו ,רתוי בוט דומלל ץירמת והז ,אוה .תומישמ לש בוליש תוארל ולכות דומח ףיכ לש תוקלחב טנרטניאב ץוחלל םיקחשמ ןמז

:הלאכ תולועפ עצבל ךירצ התא ,ףוסה לע ץוחלל ןמזה םיקחשמה תא .םילימו םירפסמ םע ,המגודל ,עובק ןפואב ןמצע לע תורזוח תומיוסמ תומ .תודיח שחנל וא תודיח רותפל ךילע ,תואצותה חול לע םירפסמה תא םישל .קיפסמ םייביטיאוטניא תונורתפ שי ןהבש תומר שי יכ םא ,בושח דיקפת ק

?הז תא הז ולכאי אלש ידכ ינשה דצל םריבעהל שיש ,זעהו בורכה ,באזה ל .ידגנה ףוחה לא הניפסה לע םריבעהלו ,םימודאהו םיבוהצה םירוציה תא ף

.םילזאפ לבא ,תונורדסמה ךרד בכוש אל ליבשה תא קר לבא ,םהלש רדחהמ ה .שרופמ רתוי קלח ינשה קלחב הארת ,יגול ףיכ לש האלפנ הרדס קחשל םיכי

.םהילע לדג םישנא לש תורודו ,בר ןמז ךשמב יטנוולר ראשנ המולעת לש ה .ןוכנ הז תא אורקל בייח התא ,תוקיחצמ תואקתפרהב םדקתהל תנמ לעו ,יד

.םיוסמ עדי תשרודה תיתריציו הנהמ תוליעפ יהוז

.קחשמה תא הוולמה המיענ הניגנמל ריהב ןויגיהה לש םלועה גנירטסאמ ,י

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more