סימניות

משחק ירזכא רייטילוס באינטרנט

                                  Solitaire Cruel קחשמ

ירזכא רייטילוס

Solitaire Cruel

.ינרדומ רישכמ לכב קחשל לכותש שדח רייטילוס יפלק קחשמ ךתעידיל םיאי .ישוקה תמר תא רוחבל ולכות קחשמה תליחתב .תונוש תופילח לש םיסא עברא ןוילעה קלחב תוחנומ וילעש ךסמה לע קחשמ .תורוש המכב םהיתחת םיפלק תומירע ויהי .םיליבומה םיפלקה תגרד תא תוארל לכות .ךלהמ עצבתש ינפל תוריהזב לכה ןחב .הלאה םיסיטרכה תוינמ תא חתנל לחתה וישכע .דואמ םיטושפ םיללכה .הפילח התוא לש רתויב הובגה ךרעה לעב סיטרכל רתוי ךומנה ךרעה ילעב .הפילח התואמ עשת קר םישל לוכי התא ,תובבל הרשע לע ,המגודל .תומירעה לכ תא הגרדהב רדסל ולכות ,םכלש םיכלהמה עוציב ידכ ךות ,ןכ .דעצ תושעל לוכי ךניא וב עגר אובל לוכי םימעפל .סיטרכ ףולשל לכות הנממש הרזעה תסיפחל תונפל ךרטצת זא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more