סימניות

משחק לג תציר באינטרנט

                                  Wave Run קחשמ

לג תציר (Wave Run):

.ידמימ תלת םלועל סנכיהל ולכות ,Wave Run שגרמהו שדחה קחשמב .םויה עסמל אצויש ןטק שלושמ איה ךלש תומדה .םיוסמ קחרמ תוסכל ךרטצי ךלש רוביגה .רובעי אוה וכרואלש םכינפלש בחרמה תא תוארל ולכות .תוענ תוינכמ תודוכלמ לש םינוש םיגוסל הכחי ךלש רוביגה םינוש תומוק .הרקבה ישקמ תועצמאב םכלש רוביגב טולשל ולכות .וכרדב ולעיש םינוש םיגוסמ םילושכמ םע תויושגנתהמ ענמיהלו תודוכלמל .קחשמב אבה בלשל ולעתו תודוקנ ולבקת ,לולסמה ךרואל תיפוסה הדוקנל ם
" "