סימניות

משחק םירפסמב םירבש ףיקמ באינטרנט

                                  Orbiting Numbers Fractions קחשמ

םירפסמב םירבש ףיקמ (Orbiting Numbers Fractions):

.ןיינעמ לזאפ םכינפב גיצהל םיצור ונא ,Orbiting Numbers Fractions .ךלש תינויגהה הבישחהו היצנגילטניאה תא קודבת ותרזעב .הקיטמתמ ומכ הזכ עדמב עדיל קקדזת ,הזה קחשמה תומר לכ תא רובעל ידכ .םירודכ ופעי וילעש קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .םייטמתמ םילמס םהב הארת .הז תא הז םימאות םילמסה םהב םיטקייבוא ינש אוצמלו לכה תא בטיה ןוח .קחשמה הדשמ םיצפח ריסהל ךכו רבכעה לע הציחל ידי לע םתוא רוחבל םכי .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל ואיבי הלא תולועפ .רתויב רצקה ןמזב הדשהמ םירודכה לכ תא איצוהל םכילע היהי
" "