סימניות

משחק לפונ גופסבוב באינטרנט

                                  Sponge Bob Falling קחשמ

לפונ גופסבוב (Sponge Bob Falling):

.תואקתפרה אלל לוכי אל גופסבוב .םולכ הרק אל םא ,זבזובמ בשחנ ולש םויה .גאדומ תצק אוהו הנושארה םעפב גופס רובע היהי הז .ותוא קיזחהל לוכי התאש לככ ריוואב תולתל ןכומ אוהו דחופ וניא הבוגה רוביג ,יללכ
" "