סימניות

משחק Mahjong באינטרנט

                                  Mahjong קחשמ

Mahjong (Mahjong):

.גנו'גהמ םשב חומל תניינעמ תולמעתה םע אב סויצופנוק קיתעה יניסה ףוסוליפה ,םייחה .תוצלפמ לש ךרדה תא וא הז תא ןייצמה ,םינוש םיפילגוריה םיכשמנ תומצעה לע םג .ךלש תילאוטקלטניאה המרה תא קודבל ןמזה ותואבו וישכע קיתעה םלועל סנכיהל וסנ .קחשמה חטש עבורמ parallelepipeds ינבלמ רטפיהל ךל רוזעי הזו וישכע היגטרטסא תונב .הובג ךכ לכ אל םה ,יארקא םרוג לש תויורזומה ידי לע ולבלבתת לא
" "