סימניות

משחק סופתלו עגמ באינטרנט

                                  Touch And Catch קחשמ

סופתלו עגמ

Touch And Catch

.Softgames הרבחה לש סופתלו עגמ לש קחשמ תא םכינפב גיצהל םיצור ונחנא םויה .רודואית יאנס םע ךילא ונמצע תא םיגיצמ ונחנא ,תאז לכב .רעיה ינכוש לש זילע גיצנו חמש יד הז םידומח םייח ילעב .ותיבב םיעט הברה היהי הז ףרוחל​​ הקפסא המכ עיקבהל הסנמ דימת ןכלו לודג ןובאית ול .תומצ לש ןווגמ ףסואו דבוע אוה ףרוחב לבא .הז ןיינעב ול ורזעת ךתיא ונחנא ,םויה .לגלגתהל היהי םיסונוק ונממש ץעה תא םיאצומ ונא רעיב םידודנ רחאל .לפונש לכה תא סופתל הלסלסב ודיל ץורנ ונחנא ,לסה תא חקינ םא .דיספמ התא ישילשה לפונ טקייבואה ירחא רחא וא ,עקרקה לע רבד םוש ספספל אל רקיעה .לכה תא סופתל התייה יכ םיזירזו םיצמאמ םורגל ידכ דואמ הברה ךרטצת ךכ לדגי תודירי .בשחמה תדלקמב םירותפכה ידי לע תטלשנ תומדה .םלועה יבחרב םינקחש ינוילימ לש םבל תא חצנל הנממ ענמ אל הז לבא ,טושפ יד אוה סופ .ינרדומ רישכמ לכ לע ןיקתהל דירוהל תורשפאה תא ךל תנתונש HTML5 תייגולונכט תועצמא .םושיר ךירצ אל וליפא התא ,טנרטניאב קחשל הצור קר התא םא !יוליב קחשמ הנהמ זא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more