סימניות

משחק Ninja בקועמ באינטרנט

                                  Cube Ninja קחשמ

Ninja בקועמ

Cube Ninja

.ללכ ןמ אצוי אל אוה Ninja בויק ונלש קחשמה תאו ,םיביהלמו םיימניד םה יכ ןיינע רר .םיעשרה ןמ םימימת םישנא תלצה ,םיללעמ הברה תושעלו ,המיחל תויונמוא ,ןמוימ םחול ת .יאסנס םע םירועיש ספספל אל תוצירחב םינמואמ דיק .תוריהמב סט רוחבה טטומתה ויתחת המדאה םואתפו ,רכומה ליבשה ךרואל לייטל יתאצי ,לי .הכר התיחנ המלשוה הסיטה לבא ,רצק ייחל ןמז ןיא םיבר ורעצ תא עיבהו ,ףוסה הזש בשח .הרעמ ומכ ,רזומ םלוע היה רענה .םירעמ תונורמק םע הרקש ומכ ,םייופצ יתלב םילושכמ ,םיחוורמב רציו ,רובעלו תונתשהל .תדרל אל ןיידע העיפומ תפסונ הביס ,הרקתה לע ץורל םילושכמה תא ץופקל לוכי תומדה ל .תויופצה תודוכלמהמ תאצל דליל רוזעל ידכ ףרוטמה בצקב דומעל ןכומ התא ,תוחפ תוריהמ .המיחל תויונמא לש רפסה תיבב דמל אוה המ תוארהל לכויש ידכ ,ריעצה םחולה רובע דחוי .םיגצומ םניא םהש םיהדמ המכ הנשמ אל ,ןחבמ לכל ןכומ תויהל בייח ה'גנינ םחול .הרובחתה וא ךורא עסמב ךורדה הנתמ בשוי ,קחשמ ,בינגמ שפינו לזרב תלוביס שי ,םיישק .דיינ בשחמ ,טלבאט ,ןופלט ,םכח ןופלט :חונ םוידמ לכב לפכשל עוצעצ .ורורחש רהממ ,קונית ה'גנינה םג ומכ ,רבד םוש רוצעי אל הז ,ותוא חותפלו ונלש רתאל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more