סימניות

משחק Ninja לבח באינטרנט

                                  Rope Ninja קחשמ

Ninja לבח (Rope Ninja ):

Ninja םהלש העושיל תושכרנה תויונמוימה שמתשהלו קיזחהל לגוסמ ףוגה ךיא םיארמו ,םיר .תופעש םירופיצה דמצנ ,תומרופטלפ לע ץופקל ךירצ אוה ,םיפצה םייאה לא חלשנ ונרוביג .דובכב המישמ עצבל ריעצה Ninja הרזע
" "