סימניות

משחק Superstars Ko ףורגיא ףולא באינטרנט

                                  Boxing Superstars Ko Champion קחשמ

Superstars Ko ףורגיא ףולא

Boxing Superstars Ko Champion

.םיישוח םיקחשמ חתפמ Ko Championot השדח שגרמ קחשמ ףורגא רפוס יבכוכ העודי הרבח א .ףורגא לש םלועה ךותל לולצל ונחנאש תינכת ירפוס לע הז .םלועה יבחרב םיצירעמ ינוילימ הכז הז טרופס .ונמז לש רתויב םימסרופמה םיפרגאתמה לש םהיתומש תא םיעדוי ללכה ןמ אצוי אלל םיבר .ךילע בוהאה יאטרופסה לש קחשמה הפצמ התאש ומכ ךמצע לע בושחת ?םלועה ףורגא לש םיבכוכה םע ברקה תא תושעל תוסנל הצור התא םאה .הז תא תושעל תונמדזה ךל היהת התא הזה קחשמה םע .טלחומה םלועה ףולא ראות לע םלועה תופילאב קלח תחקל התא .םחליהלו הריזל תאצל .תמיוסמ תונמוימ םשייל ידכ ותוא ץוחלל ךירצ התאש תדלקמב בתכמה לע ומתח םג ומכ ,ךס .ךב יולת יביסרגא רמוש וא - רחבת המיחל ןונגס הזיא Alternate טואאקונב ביריה תא חולשלו הנובתב םהב. .ושגפי םינכוסמו רתוי םינמוימה םיביואה ,םירומיהה ב ספטמ התאש לככ יכ רוכז .תורחתה לש הצוחה ףע הז תא דבאמ התא םאו טואאקונב ב ומייקתי תוברקה .ףורגיאב םלועה ףולא תויהל ךלש המיחלה חור לבק .ינועבצו ףיכ gempleem ו המותר בוט יד הקיפרג שי ףולא Ko םיבכוכ רפוס ףורגיא קחשמ .טרופסב טרופס תויורחת לש ראותת הריווא רצוי הז לכ .המיחלה חורו תוברק לש הריווא ךותל לולצל תאו ,ךלש עגמ ךסמ וא טלבאטה ,בשחמה ןופל .תמיוסמ תיתרבח תשרמ ךלש ןובשחב שמתשהל וא םושרל םיכלוה זא ,רינרוטב ףתתשהל םיצור .בוט ףרגאתמ םכיניב ימ תולגלו םייתימא םינקחש םע תורחתהל תונמדזהה תא ךל ןתיי הז .ךלש ליפורפב גצוי ךלש תוסוכהו תורתוכה לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more