סימניות

משחק אפור יניש באינטרנט

                                  Doctor Teeth קחשמ

אפור יניש

Doctor Teeth

.עיפוהל הנלחתת בלחה יניש עגרב ,ריעצ ליגמ םהיניש גואדל ךירצ התא יכ ,דוס הז ןיא .הפודר ןה םיינישה באכ רשאכ ,םהו ,תיתרגיש הקידבל םיינישה אפורל תכלל םיששוח םיבר .םילוחל םייניש לפטלו הלבק עצבל לכות וישכעו ,התא הז - ונלש רוטקודה יניש ,ונלש ת .םימלשה םירפסמה לכ ןה ויניש ,לזמ היה הזה דליה ,תשרדנ הניא ליגרת תוברעתה ,םתוא .םישורדה םילכה תועצמאב תוריהמב ןתוא רותפל התאו היעב שי אבה חוקלה תיבב לבא .לודג םוקמ ופסאתה רבכ ךלש ןוראה לומ לפוטמה תא ברקת לאו תויחנהה תילאוטריו תוחא .חונל ךירצ אל אפור םייניש הברה תודובע שי .םיידיה עגמ ףכב אוה ךסמה םא ,דיה וא עורזה םימייק .םירועישה ןיב ,תיבב ,שיבכה לע קחשל .םלוכל רוזעל הסנמ ,תובוקר םייניש םע תויחל םילוכי אל םידליה .וחתפי םיבכוכהו תודוקנ רתוי ,לופיטה ךילה תא םילשתש רהמ ,ןוילעה לנפב םלוסה ורהז .הפי רוונסמ ךייחל םידחוימ םיירגוס תרזעב רשייל ,סנכ ,ףולשל ,אלמל ,לפטל :יתימא ם .ינצוקו םיארחא םיינישה אפור לש הדובעהש ןיבת םיינישה אסיכ לש ינשה דצב תויהל הז .יבהאת תא םג סחייל םיטרפ םע ינועבצ רוטלומיס ,ינחלושה בשחמל םידיינ םינופלטמ םיר .יתימא םייניש אפור תויהל הצור התא ,ילאוטריו אפור לצא רקבתש ירחא ,ילוא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more