סימניות

משחק Ninja Blade באינטרנט

                                  Ninja Blade קחשמ

Ninja Blade (Ninja Blade):

.תוזירזו תלוביס לש אבה ןחבמה תויהל ריעצה ךינחה ה'גנינה .לכ לש רתויב םישקה דחא בשחנ הז .הדלפ יבהל תופפועמ תויבכוכ םע םישגפממ ענמיהל ,ץפקמ ,ו ,ולקשמ יוויש לע רומשל קר .קמחתהל ןקירוש יוצר ,דועו דוע ףודהל םייושע םידח יבהל .רבכע - לוהינ
" "