סימניות

משחק Fury Road ןואנ באינטרנט

                                  Fury Road Neon קחשמ

Fury Road ןואנ

Fury Road Neon

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ תורבחמ תחא ידי Fury שיבכ ןואינ שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .הלילב תיביטקרטא ריע לש םלועה ךותל לולצל ונא םויה .חריה רואל ןילופורטמה לש םיקהובה תורואה רשאמ רתוי בוט תויהל לוכי המ ,לכה ירחא .תומסרופמה היזיבלטה תורבחמ תחאב הקיזחמה ,תיתחתל ץורמה לע יטילאיר תינכתב ףתתשהל .ףוסה דע רשפאה לככ רהמ עוסנל איה ךלש המישמה .ךלש הבוהאה תינוכמה םע ךלש השדחה הקתפרה ליחתמ התא יאוותה ,ןכ לע .הערפה רצוי אוה התאו יטילאיר תינכת הז יכ הטושפ תינוכמ תופיקע ריהמ שיבכ לע הפע .ךלש תינוכמה תא רובשת התאו ןכ לע סנקנ התא תרחא םתיא דדומתהל םייאשר םכניא .הלהנהה םע דדומתהל היהי רתוי םישק ןמ לככש םושמ ,ריהז תויהל ידכ ,העונתה תוריהמ .םירודכ םינייצמה םילמס םג ויהי .תוריל תונמדזה לבקמ התא הז םע שגנתמ .ךירוחאמ םישל היהי יכ תורכמו םירהל םג לוכי התא .ךתוא ףוקתי םגש ,הנוכמה םיביריה תא סורהל ידכ יחרכה הז .ףוקעל וא סורהל םג םיכירצ םה ,םימודאו םילוחכ םיעוביר ושגדוי םינוכמ םיביוא .תדלקמה תועצמאב השענ טושפ יד איה קחשמה לש הטילש .ינועבצו ריהב יד השע ןואינה שיבכ םעז קחשמ .תיבויחו תוזילע ךל איבת ןילנרדא לש הקיסומ יווילב הפי הקיפרג ,ןיינעמ קחשמ .דחאכ םירגובמו םידלי רובע ןיינעמ היהי םיאליגה לכב םינקחש רובע דעונ קחשמה .ידוחייה gempleem תונהילו ךלש טלבאטל וא ןופלטל ,בשחמל קחשמה תא דרוה .טנרטניאב תשרב קחשל םג רשפא .תויתרבחה תותשרה לש ךלש ןובשחב שמתשהל וא םומינימה םשרמב תכלל טושפ .הנושארה היירישעב ןזהו ןייטצמה ןקחשה ראותב תוכזל תונמדזהה תא ךל היהי ךכ .ךלש ןקחשה ליפורפב םייולג ויהי ךלש םיגשיהה !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more